Vitki in učinkoviti procesi v podjetju

V podjetju ABC Rent a car in turizem d.o.o. smo izvajali projekt procesnih izboljšav z naslovom: Vitki in učinkoviti procesi v ABC d.o.o. V projektu so aktivnosti sledile dvem glavnim skupinam ciljem. Prvi cilj je bil analizirati in optimizirati poslovne procese v podjetju ABC Rent a car in turizem d.o.o. V prvi fazi je potekala identifikacija in analiza petih obstoječih poslovnih procesov, ki smo jih natančno opredelili in preko različnega modeliranja priššli do njihove optimizacije. Velik del aktivnosti je bil namenjen analizi obstoječe klasične hierarhične organizacijske strukture ter njeni spremembi v procesno organizacijsko strukturo. Obstoječe sprememembe v procesih so se nanašale tako na spremembe aktivnosti in poslovnih opravil ter posebej dela s kadri v podjetju. Predstavili smo tudi koristne prihranke pri energiji,  času in denarju kot posledice sprememb poslovnih procesov. Velik del aktivnosti je bil namenjen drugemu cilju, ki se je fokusiral na spodbujanje kvalitetnega dela s kadri. Uvedli smo redne letne razgovore, redno merjenje klime in organizacijske kulture v podjetju, strokovno psihološko pomoč pri selekciji in razvoju kadrov ter povečanje informiranja in medosebnega komuniciranja v podjetju. Skozi sklop izobraževanj smo usposabljali vodje za učinkovitejše delo s kadri v podjetju, spreminjali organizacijsko kulturo podjetja, uvajali nove načine motiviranja za delo, spodbujali teamsko delo ter učili boljših načinov komuniciranja med zaposlenimi. Na ta način smo podjetje poslovno in procesno optimizirali in organizacijsko postavili na sodobnejši nivo, na katerem bo tekmovanje s konkurenco lažje.

www.eu-skladi.si

 

www.spiritslovenia.si  | www.eu-skladi.si

Loading...