Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji in navodila za udeležbo na potovanju so sestavni del pogodbe, ki jo potnik sklene z organizatorjem potovanja ali s pooblaščenim zastopnikom ob podpisu ponudbe/pogodbe. Organizator potovanja je turistična agencija ABC RENT A CAR IN TURIZEM d.o.o., če ni drugače navedeno v programu. Organizator jamči za izvedbo v skladu z razpisanim programom, razen v primeru izrednih okoliščin kot so vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče, intervencije državnih oblasti, višja sila, ipd.

1.0 Obveznosti organizatorja
Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev, ter zastopati pravice in interese potnikov, v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu navedene storitve. Odgovoren mu je za nerealizirane ali le delno realizirane storitve, vendar ne v primeru spremembe ali nerealizacije storitev, nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev, za katere prevoznik ni odgovoren v skladu s predpisi in mednarodnimi konvencijami.

2.0 Prijava in akontacija
Rezervacije sprejema turistična agencija ABC RENT A CAR IN TURIZEM d.o.o. in pooblaščeni prodajalci po Sloveniji. V primeru telefonskega naročila oz. prodaje programa (če posamezni program to dopušča), se šteje, da je potnik sprejel določila splošnih pogojev tisti trenutek, ko je telefonsko naročil program. V primeru naročila programa preko interneta, veljajo splošni pogoji oziroma ponudba, objavljena na internetni strani www.abc-tourism.si. Šteje se, da je potnik sprejel določila splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročil program preko interneta.
Ob prijavi je potrebno predložiti vse potrebne dokumente in podatke ter vplačati akontacijo v razpisani višini. Če ni drugače določeno, znaša slednja 30% osnovne cene potovanja, pri najmanjšem razpisanem številu udeležencev. Šele vplačilo akontacije zagotavlja in potrjuje rezervacijo. Akontacijo lahko vplačate na sedežu naše agencije, pri zastopniku, kjer ste se prijavili, oz. z nakazilom na TRR organizatorja. Pri nakazilu je potrebno navesti točen naziv potovanja, datum odhoda oziroma sklic, ki vam ga sporočimo. Podpis ponudbe/pogodbe oziroma vplačilo akontacije, pomeni potnikovo soglasje s temi Splošnimi pogoji poslovanja.

3.0 Potrditev rezervacije
Ko bomo prejeli vašo prijavo z vsemi potrebnimi podatki, vam bomo poslali ponudbo/pogodbo. Slednja samo po sebi še ne zagotavlja izvedbe potovanja in vaše udeležbe na njem, marveč skupaj z vplačilom akontacije predstavlja potrditev rezervacije. V tem obvestilu prejmete tudi pregled posameznih stroškovnih postavk (osnovna cena, obvezna doplačila, doplačila po želji, morebitne devizne razlike, popusti, obroki…).

3.1 Potrditev udeležbe
Vašo udeležbo dokončno potrdimo s potrdilnim pismom/voucherjem, ki ga v primeru potovanja prejmete 7 dni, v primeru enodnevnega izleta pa 3 dni pred odhodom na pot. V potrdilnem pismu/voucherju vam sporočimo natančen čas in kraj odhoda ter druge podrobnejše informacije in navodila. Če potrdilnega pisma/voucherja v navedenem roku ne bi prejeli, se morate nemudoma oglasiti na prijavnem mestu. V nasprotnem primeru domnevamo, da ste obvestilo prejeli. Nepopolnih podatkov na prijavnici, zaradi katerih potrdilnega pisma/voucherja ne bi pravočasno prejeli, ne obravnavamo kot višjo silo. Stroške v takšnem primeru krije potnik.

4.0 Osnovna cena potovanja
Osnovna cena potovanja zajema storitve, navedene v rubriki cena vključuje. Organizator si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen, če je število udeležencev manjše od razpisanega v rubriki minimalno število ter v primeru sprememb cen prevoznih storitev ali menjalnega tečaja. Zadnji čas za spremembo cene ali programa brez stroškov je 20 dni pred odhodom na pot. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10%. Če podražitev preseže 10%, ima kupec pravico do odstopa od pogodbe. Razpisane cene potovanj veljajo za tekoče leto oziroma do izida novega tiskanega kataloga.

4.1 Doplačila
Storitve, ki niso izrecno vključene v osnovno ceno potovanja, so navedene v rubrikah obvezna doplačila in doplačila po želji. Običajno gre za naslednje storitve: letališke in varnostne takse, pridobitev tujega vizuma, enoposteljna soba, napitnine v ciljni deželi, vstopnine… Rubrika vstopnine pri nekaterih potovanjih vključuje tudi druge manjše stroške, ki jih vodnik poravnava gotovinsko v lokalni valuti - npr. lokalne prevoze z ladjami, žičnicami, podzemno železnico, degustacije, ipd.

4.2 Dokončno plačilo potovanja
Preostanek cene po plačilu akontacije lahko poravnate v enem ali več obrokih, praviloma tako, da je potovanje plačano do 14 dni pred odhodom. Zaključene skupine imajo lahko tudi drugačne plačilne pogoje. Ob odhodu je potnik dolžan vodniku na zahtevo predložiti potrdilno pismo/voucher, ki ga je prejel od agencije.

5.0 Hotelske storitve
Hoteli na potovanju so označeni v skladu z uradno kategorizacijo, veljavno v času izdaje programa za potovanje. Prehrana, komfort in storitve, kot tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Organizator lahko v dogovorjenem kraju zamenja dogovorjeno nastanitev le z objektom iste ali višje kategorije na lastne stroške. Če potnik ob prijavi ni zahteval in doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (enoposteljna soba, velikost, lega, komfort sobe, poseben pogled, balkon, ipd.), bo sprejel nastanitev v eni od sob, ki so registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Če potnik želi bivati v dvoposteljni sobi, a nima sopotnika, ki bi z njim delil sobo, lahko iskanje prepusti agenciji. Če agencija sopotnika ne najde, potniku zagotovi bivanje v enoposteljni sobi brez doplačila. Če agencija najde sopotnika istega spola, je potnik dolžan brezpogojno sprejeti delitev sobe z njim ali pa mora plačati doplačilo za bivanje v enoposteljni sobi.

6.0 Prtljaga
Potnik ima pravico do brezplačnega prevoza prtljage do teže v skladu z določili prevoznika. Za vsak preseženi kilogram je potrebno doplačilo, v skladu s predpisi prevoznika. ABC RENT A CAR IN TURIZEM d.o.o. ne odgovarja niti za prevoz niti za poškodbo ali izgubo prtljage, kot tudi ne za krajo prtljage ali drugih dragocenosti. V primeru izgube ali poškodbe prtljage mora potnik na kraju samem, skupaj s predstavnikom prevoznika, sestaviti zapisnik svoje prtljage (obrazec PIR) in se ravnati po ustaljenih odredbah. V tem primeru potrebuje vse dokumente v zvezi z letom - letalsko vozovnico, odrezke kart za vkrcanje ter kupone za prevoz prtljage. ABC RENT A CAR IN TURIZEM d.o.o. lahko pomaga pri posredovanju med potnikom in prevoznikom, vendar brez materialne obveznosti do kogarkoli.

7.0 Posebne storitve
Če potnik želi posebne storitve, ki jih program ne vključuje, mu jih agencija ABC RENT A CAR IN TURIZEM d.o.o. poskuša organizirati, če je to mogoče. Te storitve potnik plača ob prijavi ali najpozneje na potovanju. Če je za storitev potrebno pridobiti tujega izvajalca, potnik morebitne reklamacijske zahtevke vloži neposredno pri njem. Agencija v tem primeru potniku pomaga, kolikor je mogoče.

8.0 Spremembe programa
Organizator ima pravico do spremembe programa, če nastopijo okoliščine, ki jih na dan formiranja programa ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih celo preprečiti. Agencija si brez posledic pridržuje pravico do spremembe ure in dneva odhoda ali povratka zaradi spremembe letalskega, ladijskega, železniškega voznega reda ali višje sile. Agencija si pridržuje tudi pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji. Dokončni razpored ogledov se določi na potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z urniki za oglede spomenikov in z vremenskimi razmerami. Organizator ima pravico do spremembe programa zaradi višje sile ter do zamenjav ogledov po dnevih ne glede na obstoj višje sile najpozneje 21 dni pred odhodom na pot. Če pride v programu do radikalnih sprememb brez opravičljivih razlogov, bo organizator kupcu, v primeru, da bi ta aranžma odpovedal pred njegovim začetkom, vrnil celoten vplačani znesek. Slednje vsekakor ne velja za zaključene skupine. Če take radikalne spremembe nastopijo med potovanjem, potnik plača le stroške realiziranih storitev do trenutka take spremembe.

9.0 Odpoved s strani organizatorja
Organizator lahko delno ali popolnoma odstopi od programa, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih celo preprečiti. Potovalna agencija ABC RENT A CAR IN TURIZEM d.o.o. ima pravico do odpovedi potovanja, če se nanj ni prijavilo minimalno število potnikov, ki je razpisano. Če slednje ni posebej določeno, veljajo za minimalno zadostno število potnikov naslednji pogoji: za avtobusna potovanja 30 potnikov, za potovanja z rednimi letalskimi linijami po Evropi 20 potnikov, za medcelinska potovanja 15 potnikov, za potovanja s posebnimi letali, vlaki ali ladjami pa 80% zasedenost prevoznega sredstva v obe smeri. Organizator je dolžan kupce o morebitni odpovedi obvestiti najmanj 7 dni pred odhodom na potovanje. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, marveč jim vrne celoten vplačani znesek. ABC RENT A CAR IN TURIZEM d.o.o. lahko potniku ponudi nadomestno potovanje. V tem primeru se vsa dotedanja plačila prenesejo na nadomestno potovanje.

9.1 Odpoved s strani potnika
Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Organizator ima v takšnem primeru pravico do obračuna stroškov zaradi odpovedi. Višina odpovednih stroškov zavisi od roka, v katerem je potnik odpovedal udeležbo: do 30 dni pred odhodom 10% vrednosti aranžmaja, od 29 do 22 dni pred odhodom 20% vrednosti aranžmaja, od 21 do 15 dni pred odhodom 30% vrednosti aranžmaja, od 14 do 8 dni pred odhodom 50% vrednosti aranžmaja, od 7 do 3 dni pred odhodom 80% vrednosti aranžmaja, 100% vrednosti aranžmaja za odpoved v manj kot 3 dni pred odhodom, oziroma če se potnik ne pojavi ali odpove aranžmaja že po njegovem začetku. Če se potnik odloči za drug termin ali drugo potovanje potovalne agencije ABC RENT A CAR IN TURIZEM d.o.o., se dotedanja vplačila preknjižijo na nov termin oz. novo potovanje, pri tem pa se od vplačil odštejejo morebitni stroški, ki nastanejo z odpovedjo prejšnega aranžmaja. Če potnik najde zamenjavo, zaračunamo penale, ki nam jih ob pozni spremembi imena zaračunajo partnerji.

10.0 Zavarovanje rizika odpovedi
Potnik lahko sklene zavarovanje rizika odpovedi, ki ga uveljavlja zaradi morebitnih novih zdravstvenih težav (bolezen, poškodba), ki nastanejo med sklenitvijo police in odhodom na potovanje. Potnik lahko zavarovanje uveljavlja tudi v primeru smrti ožjega družinskega člana. Potnik je dolžan v roku 48 ur pred odhodom pisno obvestiti organizatorja potovanja o nastanku dogodka, ki mu preprečuje odhod na potovanje. Potniku, ki je ob prijavi zavaroval riziko odpovedi ter je ob odpovedi predložil ustrezno dokumentacijo, se povrne dotlej vplačani znesek brez zavarovalne premije. Zavarovalna premija za zavarovanje znaša 5 % cene aranžmaja (zavarovalniški davek je vključen) oz. minimalno 7,00€. Pri posameznem programu je lahko premija drugačna ali zavarovanje rizika odpovedi ni mogoč. V primeru, ko potnik po lastni želji ali zaradi zdravstvenih in podobnih razlogov odstopi od nadaljnjega potovanja med samim potovanjem, iz tega zavarovanja ni upravičen do povračila stroškov.

11.0 Obveznosti potnika
Potnik je dolžan skrbeti, da on sam ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom Republike Slovenije in držav, skozi katere in v katere potuje. Če bi zaradi nespoštovanja predpisov zmotil potek potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom. Spoštovati mora hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalci storitev. Če tega ne upošteva, odgovarja za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo lahko potnik v takšnem primeru utrpel.

12.0 Zdravstveni predpisi in zaščita
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je potnik za potovanje v določene države dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezne dokumente. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po prijavi na potovanje. Potnik kljub nezadostni kontraindikaciji ni upravičen do prekinitve pogodbe z organizatorjem. Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdrav. storitev v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Potnik se je dolžan z njimi seznaniti še pred odhodom na potovanje. ABC RENT A CAR IN TURIZEM d.o.o. potnikom vsekakor priporoča sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. Slednjega lahko sklenete na naslednji spletni povezavi: www.coris.si

13.0 Reševanje pritožb
V primeru nekvalitetne ali nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, lahko potnik zahteva sorazmerno odškodnino s pritožbo po spodaj navedenem postopku. Organizator ne bo upošteval skupne pritožbe, ki jo podpiše več potnikov iz ene reklamacijske zahteve. Potnik je neustrezno storitev dolžan reklamirati na kraju samem pri predstavniku organizatorja. Če vzroka pritožbe ni moč odpraviti, potnik in predstavnik organizatorja sestavita pisno potrdilo. Potnik mora svojo individualno pisno pritožbo predati na sedežu agencije ABC RENT A CAR IN TURIZEM d.o.o. najpozneje v 2 mesecih po zaključku potovanja. Če reklamacija ni vložena v tem roku, je agencija ni dolžna obravnavati. Organizator je dolžan izdati pisni odgovor na pritožbo v 8 dneh po njenem prejemu oz. po prejemu vseh dokumentov, potrebnih za razrešitev. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju podatkov katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij javnim glasilom. Maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže celotno ceno aranžmaja. Pravica kupca do nadomestila idealne škode se s tem izključuje. Če kupec ni zadovoljen, se lahko pritoži na Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je pristojno za pritožbe.

14.0 Varovanje osebnih podatkov
Agencija osebne podatke varuje v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Potnik s prijavo soglaša z interno uporabo osebnih podatkov. Če je pri programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev določeno drugače, velja navedba v programu.

Loading...